Adatkezelési tájékoztató

 

A Bp-i Autósok Közössége – bpiautosok.hu internetes hírportál, bejegyzett sajtótermék adatkezelési tájékoztatója

A portálunkon, olvasók számára alkalmazott adatvédelmi süti beállításokat portálunk alsó részére görgetve, a bal oldalon előugró „Adatvédelmi és cookie beállítások” nevű linkre kattintva lehet módosítani.

Felhasználói regisztrációra az oldalon nincs lehetőség. Ehhez kapcsolódóan személyes adatot nem gyűjtünk, nem tárolunk, továbbá semmiféle hírlevél feliratkozási lehetőség nincs oldalunkon.

Böngésző (PUSH) értesítések
Amikor először megnyitja oldalunkat, akkor megkérdezi a böngészője öntől, hogy kér-e az oldalunktól értesítéseket.
Amennyiben erre igent nyom, meg fogja kapni cikkeinkről az értesítéseket a webböngészőjén keresztül. Amennyiben nem-et nyom, természetesen soha nem fog kapni tőlünk böngésző (push) értesítéseket.
Amennyiben a továbbiakban úgy dönt, hogy nem kívánja az oldalunktól származó értesítéseket megkapni, akkor a weboldalunk bal alsó sarkában található piros harangra kattintva, a „leiratkozok az értesítésekről” opciót választva meg tudja szüntetni a böngésző (push) értesítéseket.
Másik módszer: Az internetböngészőjében (pl. Chrome, Firefox, stb.) tudja kikapcsolni azt, hogy ne kapjon az oldalunktól értesítéseket.
például Chrome esetében:
Beállítások – Tartalombeállítások – értesítések menüpont.
Itt tudja kikapcsolni ezt a funkciót az oldalunkra vonatkozóan.


Médiatartalom-szolgáltatói tevékenységre vonatkozó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató összefoglalója a bpiautosok.hu adatkezelési tevékenységével kapcsolatosan a cikkekhez, posztokhoz kapcsolódóan publikált kép- és hang, valamint videó felvételek publikálása kapcsán.

Adatkezelő

Csősz Krisztián e.v. (Székhely, levelezési cím: 1183 Bp. Gulner Gyula u. 4/E.; Nysz.: 40011883).
Adatvédelemmel kapcsolatos kapcsolattartási adatok email: info(kukac)bpiautosok(pont)hu

Személyes adat vagy adat

Azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ.

Adatkezelés célja

Hírek cikk formájában készítése, valóság igazolása, tényállás tisztázása a nyilvánosság felé publikált felhasználás céljára, amelynek során olvasók (információ-forrás) által készített és elektronikusan megküldött képmást, videó és hangfelvételt tárolhatunk, amennyiben azt az olvasó nem saját tárhelyén osztja meg velünk.
Olvasókkal való kapcsolattartás.
Hatóság hivatalos megkeresésére történő törvényi kötelezettségünknek megfelelő adattovábbítás.

Adatkezelés jogalapja

A kapcsolattartási és a műsorkészítés céljára megadott személyes adatai tekintetében az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet kifejezetten és ráutaló magatartással is megadhat azáltal, hogy az adott fotót, videót, hangmást elküldi hivatalos elérhetőségeink egyikére, vagy csak egyszerűen kapcsolatba lép velünk.

Az elkészített cikk publikálása vagy elérhetővé tétele esetén az adatkezelés jogi kötelezettségünk teljesítéséhez is szükséges, mivel a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság („Médiahatóság”) vizsgálhatja cikkeinket és ezért a megjelenő anyagaink teljes dokumentációját meg kell őriznünk ellenőrzés és a valóság igazolása céljából.

Az elkészített felvétel archiválása és a műsor vagy annak egy része újra felhasználása céljából a jogi kötelezettség megszűnését követően jogos érdekből kezelhetjük adatait.

A sajtószabadságról és médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (továbbiakban: Smtv.) 10. § közérdekű feladatként írja elő a sajtószervek számára, hogy megfelelően tájékoztassák a közönséget a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint Magyarország polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. Egy adatkezelés attól lesz közérdekű, hogy nem magánérdeket szolgál. Ebből következően a közönség jogainak a biztosítása (a tájékoztatás) nem magánérdeket szolgál, hanem közérdekű tevékenység.

A bpiautosok.hu sajtótermék fő funkciója a balesetmegelőzés, a közlekedésben résztvevő mindenkori közösség védelme. Erre utal az ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal kötött együttműködésünk is. Lényeges a véleményformáláshoz szükséges információ biztosítása, a közvélemény formálása etikailag helyes, szabály és jogkövető irányba. Ehhez szükséges, kapcsolódó adatkezelésünk közérdekből történik. A publikált cikkeinkhez kapcsolódó videófelvételek / fotók fogadása, esetleges anonimizálása, majd anonimizált közzététele a sajtó ellenőrző szerepének gyakorlását jelentik, mert egy közbiztonság fenntartásához kapcsolódó szabálysértést/bűncselekményt leplezhet le és mutat be, valamint tájékoztatja a nyilvánosságot a hasonló jogsértések következményeiről, jogorvoslati lehetőségeiről és elrettentő hatással bír.

A sajtó tevékenységének egyre összetettebb és szerteágazóbb jellege mellett is – mindenekelőtt a véleménynyilvánításnak, a véleményformálásnak és a véleményalkotáshoz nélkülözhetetlen információszerzésnek az eszköze. A sajtónak ez a szerepe felértékelődik a közutakon történő események kapcsán, különösen, ha azok balesetmegelőzési, állampolgári védelmi célt szolgálnak. (lásd. ORFK-Országos Balesetmegelőzési Bizottsággal kötött együttműködésünk). Hírportálunk az ezzel kapcsolatosan, esetlegesen birtokába jutott videófelvételt, fotót, információt a GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja értelmében a közérdekű feladat végrehajtásához kapcsolódóan kezeli.

A Magyar Rendőrség – mint hatóság – hivatalos megkeresésére a sajtótermékünk kiadója egy-egy esetleges szabálysértési, vagy bűncselekményi eljárás esetén köteles a hatósággal együttműködni, a hatóság munkáját segíteni, az őt megillető Smtv. jogi védelem – információ forrás védelme – erejéig. A Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerint jogszerű az adatkezelés, amennyiben „az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.” Az e) pont két esetkört fed le: (1) ha az adatkezelő közhatalmi jogosítványt gyakorol (jellemzően közhatalmi szervként, de előfordulhat az is, hogy más jogalanyként, amennyiben ilyen jogosítvány valamely jogszabály hozzá telepít) vagy (2) az adatkezelés közérdekű jogosítvány gyakorlásához szükséges: ebben az esetben nem közhatalmi jogosítványról, hivatali hatáskör gyakorlásáról van szó, hanem szélesebb értelemben közérdekű tevékenység végzéséről.

Magyarország Alaptörvénye egyaránt elismeri a személyes adatok védelméhez való jogot [VI. cikk (3) bekezdés], és a sajtószabadságot, valamint a sajtó sokszínűségét [IX. cikk (2) bekezdés]. Az Alaptörvény 28. cikke szerint a bíróságok a jogalkalmazás során a jogszabályok szövegét elsősorban azok céljával és az Alaptörvénnyel összhangban értelmezik, továbbá az Alaptörvény és a jogszabályok értelmezésekor azt kell feltételezni, hogy a józan észnek és a közjónak megfelelő, erkölcsös és gazdaságos célt szolgálnak. A 7/2014. (III. 7.) AB határozat megfogalmazásában „[a] sajtószabadság – amely felöleli valamennyi médiatípus szabadságát – a szólásszabadság intézménye. Az újságírás keretében végzett adatkezelés jogalapja az GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja.

Ennek megfelelően a bpiautosok.hu sajtótermék abból a célból kezeli az olvasóitól kapott fotókat, videó felvételeket, hogy a sajtószabadságból fakadó jogait gyakorolhassa, illetve, hogy a sajtó demokratikus társadalomban betöltött tájékoztatási tevékenységét megvalósítsa, a köz védelmét, mint baleset-megelőzést elősegítse, szabálysértéstől, bűncselekmény elkövetésétől visszatartó hatást sugározzon, valamint a közutakon egyébként nem látható szabálysértések, bűncselekmények és ezek szankcióinak megismertetésével okítson, informáljon.

A bpiautosok.hu sajtótermék főszerkesztője és felelős kiadója a baleset-megelőzési célból publikált cikkhez tartozó videófelvételt/fotót szükség esetén teljeskörűen anonimizálja a hatályos GDPR rendeletnek megfelelően. A cikkben és egyéb videós tartalomban semmilyen személyes, vagy személyhez köthető adat nem kerül / nem kerülhet nyilvánosságra.

Adatok forrása/olvasóink védelme

A sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény (a továbbiakban: Smtv.) 6. § (1) bekezdése értelmében a médiatartalom-szolgáltató, valamint a vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy törvényben meghatározottak szerint jogosult a számára a médiatartalom-szolgáltatói tevékenységgel összefüggésben információt átadó személy (a továbbiakban: információforrás) kilétét a bírósági és hatósági eljárások során titokban tartani, továbbá bármely, az információforrás azonosítására esetlegesen alkalmas dokumentum, irat, tárgy vagy adathordozó átadását megtagadni. Egy demokratikus társadalomban a forrásvédelem funkciója az újságíró és a számára információt szolgáltató forrás közötti bizalmi viszony védelme. A bizalmi viszony garantálja, hogy a forrás bízhasson abban, hogy a személyazonossága titokban marad, és erre tekintettel közérdeklődésre számot tartó információkat átadjon a sajtónak anélkül, hogy magát egzisztenciális vagy jogi veszélynek tenné ki. A hatékony forrásvédelem a sajtó ’watchdog’ (őrkutya) szerepének biztosítéka, hiszen részben így képes visszaéléseket, korrupciót, valamint bűncselekményeket, szabálysértéseket felderíteni és hasonló érzékeny információkat megszerezni és feldolgozni.

Címzettek

Az Ön, mint beküldő, vagy web-látogató adataihoz a bpiautosok.hu mindenkori kiadója, szerkesztője, beküldött tartalom esetén esetlegesen a tartalomgyártással foglalkozó részlegek, a cégvezetés, jogi tanácsadók, valamint az archiválást végző és az informatikai munkatársak férhetnek hozzá munkavégzésük céljából.

Az adatok kezelésének időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat a sajtószabadsághoz kapcsolódó tájékoztatási cél megvalósulásához, törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatok kezelésének időtartama az Adatkezelő a jogos érdekének fennállásáig tart, vagy az Ön eredményes tiltakozásáig tart. Az esetlegesen tudomásunkra jutott kép-hangmás jellegű személyes, vagy személyhez köthető adatot 60 napig tároljuk.

Adatbiztonság

Az Adatkezelő a jogi előírásokkal összhangban az adatbiztonság céljának megfelelő szervezeti és technológiai intézkedésekkel törekszik adatai megőrzésére a jogosulatlan hozzáféréssel és felhasználással, az adatok elvesztésével és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalával szemben. Az Adatkezelő az adatkezelési, valamint ezzel kapcsolatos szervezési tevékenysége során figyelembe veszi a tudomány és technológia mindenkori állását és fejlődését. Törekszik arra, hogy az adatbiztonság fenntartása érdekében a lehető legbiztonságosabb, illetve a kockázat mértékének megfelelő adatbiztonságot garantáló technológiát alkalmazza a természetes személyek jogainak és szabadságainak védelme érdekében. 

Az Ön jogai

Az adatkezelésére vonatkozó hozzájárulását a bpiautosok.hu-nál bármikor visszavonhatja, amelyet bizonyos indokolt esetekben (pl. jogszabályon alapuló kötelező adatkezelés) nem tudunk teljesíteni. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az adatkezeléssel szemben. Egyebekben kérheti adatai helyesbítését, törlését, tájékoztatást kaphat kezelt adatairól, illetve bizonyos esetekben az adathordozhatósághoz is joga van. A fenti jogai alól indokolt esetekben kivételek lehetségesek.

Kapcsolatfelvétel, “Küldd be”menüpont:

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő részére e-mailt vagy postai úton levelet (pl. üzenetet, olvasói levelet) küld, úgy az Adatkezelő tárolja a Felhasználótól érkező e-mailt, e-mail címet és az abban – ráutaló magatartással megadott – egyéb adatokat, amit szolgáltató, a szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékben és időtartamban kezel. Fotó, videó küldése esetén szükséges kitölteni egy ürlapot, mellyel igazolja a beküldő, hogy elolvasta és elfogadja adatkezelési tájékoztatónkat és jognyilatkozatunkat, valamint a szerzői és a személyhez fűződő jogokról szóló nyilatkozatot. Ezen űrlapon megadni szükséges a beküldő nevét, e-mail címét, melyek megjelennek a beküldők által küldött elfogadó nyilatkozatokon az elfogadó nyilatkozatok valódiságának igazolásának céljából. Ezen e-mail címekre és a postafiókunkba érkezett e-mail címekre soha, semmilyen esetben nem küldünk marketing, vagy egyéb tájékoztató levelet.

Tartalomszerkesztés:

Adatkezelő tartalomszerkesztési tevékenysége során kezeli mindazon természetes személyek adatát, akik a tartalom előállításában közreműködtek, akár forrásként, akár oly módon, hogy a szerkesztett tartalomban meghivatkozásra kerülnek. Ebben az esetben az Adatkezelő által leggyakrabban kezelt személyes adatok lehetnek: az érintett neve, beosztása, munkahelye, életkora, lakóhelyére vonatkozó adatok, illetve egyéb olyan adat, amely arra utal, hogy az érintett miként kapcsolódik a szerkesztett tartalom témájához.

Olvasói fotók/videók, szöveges tartalmak:

A Felhasználói tartalmat megosztó Felhasználó köteles többek között gondoskodni arról – és a hozzáférhetővé tétellel korlátlan szavatosságot és helytállási kötelezettséget vállal azért -, hogy az általa megosztott Felhasználói Tartalom tekintetében megfelelő jogosultságokkal rendelkezik (a) a tartalom Szolgáltatás keretében történő nyilvánossághoz közvetítésére, ideértve nem kizárólagosan az adott Felhasználói Tartalom elkészítésében alkotó módon közreműködő, vagy az adott Felhasználói Tartalom egészének vagy valamely alkotórészének felhasználása tekintetében bármilyen engedélyezési vagy egyéb jogosultsággal rendelkező valamennyi személy, szervezet, közös jogkezelő szervezet, vagy a Felhasználói Tartalomban szereplő természetes személyek előzetes engedélyét; és (b) a jelen Szabályzat alapján az ilyen Felhasználói Tartalmak tekintetében a Szolgáltatónak engedett felhasználási jog engedésére.

Az e-mailben, vagy Facebook Messenger üzenetben, a számunkra történő fotók/videók/szövegek feltöltésével/elküldésével/beküldésével a beküldő ingyenes, nem kizárólagos, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, visszavonhatatlan, az adott küldött tartalom valamennyi elemére és részére kiterjedő használati jogot enged a Kiadónak, az az által üzemeltett, médiaoldalhoz kapcsolódó platformokra, valamint engedélyezi annak részleges módosítását, terjesztését, egyedi lehívásra hozzáférhetővé tételét, nyilvánossághoz közvetítését, reklámcélú felhasználását, kiadását.

A feltöltő/elküldő/beküldő kijelenti, hogy rendelkezik az alkotás határozatlan időtartamra (azaz alkotás teljes védelmi idejére) szóló, területi korlátozás nélküli, kizárólagos felhasználási jogával, és annak átruházására jogosult. Szerző szavatolja, hogy harmadik személynek nem áll fenn olyan joga, amely a felhasználási engedély megadását, vagy a Felhasználó által megszerzett felhasználási jog gyakorlását részben vagy egészében korlátozná, vagy kizárná.

Más honlapokról származó beágyazott tartalmak

A honlapon elérhető bejegyzések külső forrásból származó beágyazott tartalmakat (pl. videók, képek, cikkek stb.) használhatnak. A külső forrásból származó beágyazott tartalmak pontosan úgy viselkednek, mintha meglátogattunk volna egy másik honlapot.

Ezek a webhelyek lehetséges, hogy adatot gyűjtenek a látogatókról, sütiket vagy harmadik féltől származó követőkódot használnak, figyelik a beágyazott tartalommal kapcsolatos felhasználói viselkedést, ha rendelkezünk felhasználói fiókkal és be vagyunk jelentkezve az oldalra.

Analitika

Kivel osztjuk meg a felhasználói adatokat

Az oldalba épített Google Analytics kód méri a látogatottsági adatokat!
Ezeket harmadik féllel, hirdetőkkel, illetve médiaügynökséggel, saleshouse-zal osztjuk meg, illetve adott esetben a Gemius látogatottsági adatok nyilvánosan elérhetőek.
A Google Analytics adatokkal kapcsolatban lásd a Google Analytics rendelkezéseit: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Hová továbbítjuk az adatokat

Látogatottsági adatokon kívül semmilyen más adatot nem továbbítunk harmadik fél számára, kivéve az adott esetben minket, mint kötelezettet érintő kötelező, pl. hatóság által kért adatszolgáltatásokat.

További információk:

1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

Kiadónk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Kiadónk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

Adatkezelőnk az Ön személyes adatait a honlap használatához kapcsolódóan

  1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, tároljuk és felhasználjuk.
  2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
  3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez kiadónknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

A kiadó a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

A portál tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége: Rotisoft.hu
Rottenbacher Tamás e.v., Magyarország, 1038 Budapest
Zemplén Győző utca 2 10. 98. a., Nyilvántartási szám: 51044857, Adószám: 67982839-1-41

kiadónk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Dotroll Kft.
Rottenbacher Tamás e.v.Mightyforms.com
1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., Magyarország
Magyarország, 1038 Budapest
Zemplén Győző utca 2 10. 98. [email protected]
Email postafiókok kezelése
bpiautosok.hu tárhely szolgáltatójaOlvasói tartalmak beküldése esetén kitöltendő űrlap

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

2. Az általunk kezelt adatok:

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Jogos érdek IP cím

a látogatás időpontja

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

26 hónap
Böngészők értesítéskérési rendszerünk, az Ön beleegyezésével küld értesítést bizonyos tartalmainkról!

Cél: kapcsolattartás,

Értesítsük Önt fontos,  hírekről, szakmai anyagokról, rendezvényekről

hozzájárulás Használt eszköz, IP cím, első értesítéskérés, aktivitás Az Ön böngészőjében a beállítás megváltoztatásáig
Adattárolás (név, e-mail cím, egyéb személyhez köthető adat)

Cél: Olvasókkal való kapcsolattartás, hírek cikk formájában készítése, valóság igazolása, tényállás tisztázása a nyilvánosság felé publikált felhasználás céljára, amelynek során olvasók (információ-forrás) által készített és elektronikusan megküldött képmást, videó és hangfelvételt tárolhatunk, amennyiben azt az olvasó nem saját tárhelyén osztja meg velünk. Hatóság hivatalos megkeresésére történő törvényi kötelezettségünknek megfelelő adattovábbítás.

Jogos érdek Olvasók nevének, e-mail címének tárolása, esetlegesen olvasó által küldött személyhez köthető adat A sajtószabadsághoz kapcsolódó tájékoztatási cél megvalósulásához, törvényi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges mértékben és ideig kezeli. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatok kezelésének időtartama az Adatkezelő a jogos érdekének fennállásáig, vagy az Ön eredményes tiltakozásáig tart. Esetlegesen tudomásunkra jutott kép-hangmás jellegű személyes, vagy személyhez köthető adatot 60 napig tárolunk.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info (kukac) bpiautosok.hu e-mail címen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

3. Milyen sütiket alkalmazunk?

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik Véletlenszerűen generált nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége
nyomkövető süti cookieaccept igényel személyre szabáshoz Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

böngésző session vége
nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

_ga
_gid
_gat
nem igényel új session-ök és látogatók azonosítására, a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik 2 év
24 óra
1 perc

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

4. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a kiadónkkal, szerkesztőnkkel, a  kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 14 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

5. Egyéb adatkezelési kérdések

Az Ön adatait csak jogszabályban meghatározott keretek között továbbíthatjuk, adatfeldolgozóink esetében pedig szerződéses feltételek kikötésével biztosítjuk, hogy ne használhassák az Ön hozzájárulásával ellentétes célokra az Ön személyes adatait. További információ a 2. pontban található.

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

6. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését, valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

Az érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogai érvényesítése érdekében, az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kár megtérítése iránt, továbbá személyiségi jogának az adatai jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével történő megsértése miatt, sérelemdíj követelése érdekében a GDPR 77-82. cikkeiben foglaltaknak megfelelően bírósághoz fordulhat.
Az Érintettet megilleti a jogszabályokban, a GDPR-ban és az Info tv.-ben foglalt valamennyi jog, jogorvoslati és egyéb igényérvényesítési lehetőség.
A Felhasználó továbbá az Adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra, valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 14 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljük elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 1 hónapon belül megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg kiadónkat.

7. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól
 • Magyarország Alaptörvénye
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a http://bpiautosok.hu/adatkezelesi-tajekoztato weboldalon történik.

Hirdetés